header_vervolg_02.jpg

Positief inspectierapport voor Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

 lwoe logo 535x320

De onderwijsinspectie heeft in 2018 de dienstverlening van het LWOE onder de loep genomen. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de kwaliteit van de ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie en de doelmatigheid van besteding van het budget gecontroleerd. De collega’s van het LWOE zijn verheugd met de bevindingen in dit rapport. Een citaat uit het rapport: ‘Door een bundeling van de expertise in het LWOE is deze expertise geborgd voor het hele onderwijsveld’. De Onderwijsinspectie constateert dat de kwaliteitszorg voldoende vorm heeft gekregen. Daarnaast stelt de inspectie vast dat het LWOE het overgrote deel van de beschikbare subsidie besteedt aan de inzet van ambulant onderwijskundig begeleiders en dat de ondersteuning daarmee rechtstreeks ten goede komt aan leerlingen en jongeren. De onderwijskundig begeleiders van het LWOE zorgen er met elkaar voor dat leraren en ouders beter weten hoe het kind of de jongere met aan epilepsie verbonden leer- en gedragsproblemen op school ondersteund kan worden.

 

Het LWOE is een samenwerkingsverband van De Berkenschutse (onderwijsexpertisecentrum van Stichting Kempenhaeghe) en De Waterlelie (epilepsieschool, onderdeel van SEIN). Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 ontvangt het LWOE jaarlijks subsidie voor een landelijk aanbod van ambulante onderwijskundige begeleiding voor leerlingen met epilepsie in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo. Dit themaonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de minister, aan hem wordt ook gerapporteerd.

 

Lees meer: Inspectierapport ambulante begeleiding LWOE 2018