header_vervolg_02.jpg

Decaan

Vso 6 (vmbo)

Binnen de leerroute 6 worden er in de verschillende leerjaren keuzes gemaakt rondom het te kiezen leerniveau, de te kiezen profielen/sectoren en de uitstroom na het behalen van het diploma. Dit doen we aan o.a. met behulp van de programma's Qompas, Icares en Intergrip. Na 4 jaar heeft de leerling een portfolio opgebouwd en een eindpresentatie over zijn/haar uitstroom. Hij/zij leert keuzes maken en de mentor begeleidt hem/haar hierbij. De mentor, ondersteund door de decaan, heeft regelmatig loopbaangesprekken met de leerling. De decaan zorgt voor het programma rondom loopbaan oriëntatie (LOB). Het doel van LOB is dat de leerling leert kiezen, weet welke mogelijkheden er zijn en het in kaart brengen van de eigen interesses, kwaliteiten enzovoort. De decaan biedt naast de ondersteuning aan de mentor bijvoorbeeld ook studievoorlichtingsavonden, gastlessen, excursies naar bedrijven en vervolgopleidingen. Ook geeft de decaan presentaties over de inhoud van de keuzes die gemaakt moeten worden en voert hij/zij waar nodig individuele gesprekken met de leerling.  

Naast de mentor en decaan zijn ook de vakdocenten voor de leerling belangrijk bij het leren kiezen. Zij geven in de lessen aan waarvoor het vak belangrijk is, welke beroepen er mogelijk zijn, enzovoorts. De leerling kan zo veel inspiratie en ideeën opdoen. In leerjaar 1 is de leerling druk bezig met een algemene oriëntatie. De hoofdvraag van het programma is: Wie ben ik? In leerjaar 2 gaat de leerling iets gerichter oriënteren. Hij/zij werkt aan de vraag: Wat wil ik? Met als einddoel van de onderbouw dat er in leerjaar 2 een niveau- en profiel/sectorkeuze gemaakt is. In leerjaar 3 oriënteert de leerling zich meer op een beroep of beroepsrichting. We gaan samen naar een onderwijsbeurs, er wordt meegekeken op het mbo en er zijn loopbaangesprekken met de mentor. Leerjaar 4 is een relatief kort jaar, dan gaat er van alles gebeuren voor de leerling. We gaan wederom naar een onderwijsbeurs en open dagen & meeloopdagen worden bezocht. Aan de hand van alle informatie kiest de leerling op welke vervolgopleiding hij/zij zich inschrijft.


Vso 7 (havo/vwo)

Binnen de leerroute 7 begint vanaf het tweede leerjaar (klas 1/2) het loopbaantraject. Samen met mentoren worden leerlingen en ouders voorbereid op de profiel- en studiekeuze. In dit traject staan de vragen “wie ben ik, wat kan ik, wat heb ik nodig en wat wil ik“ centraal. Maatwerk dus. Om deze vragen te onderzoeken bezoeken leerlingen open dagen en meeloopdagen bij diverse vervolgopleidingen. Ook volgen ze gastlessen van hbo- en universiteitsdocenten en van mensen uit het bedrijfsleven. Verder bezoeken de leerlingen workshops op de Fontys hogeschool en op de TU Eindhoven. Tijdens excursies bij bedrijven krijgen leerlingen een beroepsbeeld van beroepen in de dagelijkse praktijk. Doel van dit individuele traject is het vinden van een opleiding die bij je past. 

 

Vanuit het decanaat worden decaanlessen georganiseerd en voor de ouders wordt een ouderavond gegeven met als thema: profielkeuze en de bovenbouw. Gedurende de hele schoolloopbaan kunnen leerlingen en ouders gebruik maken van het decanaat met vragen over profielkeuze en vervolgopleidingen. Voor de ene leerling betekent dit één bezoek, voor de ander kunnen er dat 10+ zijn.