header_vervolg_01.jpg

De organisatie

De Berkenschutse is één van de drie centra (care, cure en onderwijs) van Stichting Kempenhaeghe. De raad van bestuur van Stichting Kempenhaeghe vormt het bevoegd gezag van Expertisecentrum De Berkenschutse. Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor gespecialiseerde zorg, onderwijs, innovatie en wetenschap.

 

De school biedt zowel speciaal als voortgezet speciaal onderwijs en ambulante onderwijskundige begeleiding. De Berkenschutse kent vier afdelingen onder leiding van een afdelingsleider. Deze afdelingen zijn weer onderverdeeld in resultaatgerichte teams met aansturing van een teamleider. Binnen een afdeling zijn de afdelingsleider, de teamleiders, leerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten, en zorgspecialisten, zoals gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkenden, arbeidskundigen, schoolverpleegkundige en paramedische dienst (logopedie, fysio- en ergotherapie) betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.
 

De Berkenschutse kent een zgn. matrixorganisatie, waarbij vier afdelingsleiders zowel lijn- als domein verantwoordelijkheden hebben. De lijnaansturing betreft de eindverantwoordelijkheid van een specifiek onderdeel van de school en het domein is afdeling overstijgend. Het gaat hierbij in grote lijnen om de volgende organisatiedelen/domeinen:

 

Organisatieonderdeel Domein
so Expertise ontwikkeling
vso dagbesteding en arbeid Financiën (ondersteuning directie)                            
vso vervolgonderwijs Personeel
Onderwijsversterkers
Dienst Ambulante onderwijskundige begeleiding
Gedragwetenschappers
Onderwijs

 
In de lijn worden de afdelingsleiders ondersteund door teamleiders.

Klik hier om het organogram te vergroten.

 

Organogram De Berkenschutse