header_vervolg_01.jpg

Medezeggenschapsraad

De Berkenschutse heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vijf ouders (oudergeleding) en vijf personeelsleden (personeelsgeleding) zitting hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR bespreekt periodiek met de Bestuurder/Algemeen Directeur de gang van zaken op school. De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. 

 

In het schooljaar 2020 – 2021 wordt de MR gevormd door:

 

Personeelsgeleding 

  • Dhr. Jos de Wit (voorzitter)
  • Mevr. Gerrie Leenders (secretaris en contactpersoon, telefoon: 040-2279300, e-mail: gerrie.leenders@berkenschutse.nl)
  • Dhr. Mark de Greef
  • Dhr. Miguel Marques Pontes
  • Vacature

 

Oudergeleding 

  • Mevr. Nazan Schillings-Baas (contactpersoon, telefoon: 06-14391492, e-mail: n.schillings@gmail.com)
  • Dhr. Rick van Rooij
  • Dhr. Barry Loos
  • Mevr. Lieke van Grinsven
  • Mevr. Nancy Ornek

Documenten

Algemene documenten

pdfJaarverslag 2018-2019

pdfMR reglement 01-10-2019

pdfMR statuut 01-10-2019

pdfMR huishoudelijk reglement 01-10-2019

 

Agenda

pdfVergaderdata 2020-2021