header_vervolg_01.jpg

Medezeggenschapsraad

De Berkenschutse heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vijf ouders (oudergeleding) en vijf personeelsleden (personeelsgeleding) zitting hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR bespreekt periodiek met de Bestuurder/Algemeen Directeur de gang van zaken op school. De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. 

 

In het schooljaar 2019 – 2020 wordt de MR gevormd door:

 

Personeelsgeleding 

  • Dhr. Jos de Wit (voorzitter)
  • Mevr. Gerrie Leenders (secretaris en contactpersoon, telefoon: 040-2279300, e-mail: gerrie.leenders@berkenschutse.nl)
  • Mevr. Franca Thijssen
  • Mevr. Louise van den Burg

 

Oudergeleding 

  • Dhr. Hans Schocke (contactpersoon, telefoon: 06-41299239, e-mail: h.schocke@home.nl)
  • Dhr. Rick van Rooij
  • Dhr. Marc Rutjens

 

Documenten

Algemene documenten

pdfJaarverslag 2018-2019

pdfJaarverslag 2017-2018

pdfJaarverslag 2016-2017

pdfMR reglement 01-10-2019

pdfMR statuut 01-10-2019

 

pdfMR huishoudelijk reglement 01-10-2019

 

 

Agenda

pdf Vergaderdata 2018-2019