header_vervolg_02.jpg

Medezeggenschapsraad

De Berkenschutse heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vijf ouders (oudergeleding) en vijf personeelsleden (personeelsgeleding) zitting hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR bespreekt periodiek met de Bestuurder/Algemeen Directeur de gang van zaken op school. De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. 

 

In het schooljaar 2022 – 2023 wordt de MR gevormd door:

 

Personeelsgeleding 

 • Dhr. Mark de Greef (voorzitter)
 • Dhr. Wesley de Greef (secretaris en contactpersoon, telefoon: 040-2279300, e-mail: mr@berkenschutse.nl)
 • Dhr. Paul Schaper
 • Mevr. Loes de Vries
 • Dhr. Maik de Bresser

 

Oudergeleding 

 • Mevr. Nancy Ornek (contactpersoon, telefoon: 06-53327770,
  e-mail: nancyornek@hotmail.com)
 • Dhr. Mark Sanders
 • Dhr. Rick van Rooij
 • Dhr. Barry Loos
 • Vacature

Documenten

Algemene documenten

pngInformatieflyer Medezeggenschapsraad De Berkenschutse

 

pdfJaarverslag MR 2021-2022

pdfJaarverslag MR 2020-2021

 

pdfMR reglement 01-10-2021

pdfMR statuut 01-10-2021

pdfMR huishoudelijk reglement 01-10-2021

 

Agenda

pdfMR-vergaderdata 2022-2023