header_vervolg_02.jpg

Medezeggenschapsraad

De Berkenschutse heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vijf ouders (oudergeleding) en vijf personeelsleden (personeelsgeleding) zitting hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR bespreekt periodiek met de Bestuurder/Algemeen Directeur de gang van zaken op school. De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. 

 

In het schooljaar 2023 – 2024 wordt de MR gevormd door:

 

Personeelsgeleding 

  • Dhr. Mark de Greef (voorzitter)
  • Dhr. Wesley de Greef (secretaris en contactpersoon, telefoon: 040-2279300, e-mail: mr@berkenschutse.nl)
  • Dhr. Maik de Bresser
  • Mw. Michelle Seerden
  • Dhr. Paul Schaper

 

Oudergeleding 

  • Dhr. Harry Vanenburg
  • Dhr. Marc van der Steen
  • Dhr. Mark Sanders
  • Mw. Ramona Ilco
  • Vacature

 

Documenten

Algemene documenten

pngInformatieflyer Medezeggenschapsraad schooljaar 2023-2024 

 

pdfJaarverslag MR 2022-2023

pdfJaarverslag MR 2021-2022

 

pdfMR reglement 01-10-2021

pdfMR statuut 01-10-2021

pdfMR huishoudelijk reglement 01-10-2021

 

Agenda

pdfMR vergaderdata 2023-2024