header_vervolg_02.jpg

Medezeggenschapsraad

De Berkenschutse heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vijf ouders (oudergeleding) en vijf personeelsleden (personeelsgeleding) zitting hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR bespreekt periodiek met de Bestuurder/Algemeen Directeur de gang van zaken op school. De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. 

 

In het schooljaar 2024 – 2025 wordt de MR gevormd door:

 

Personeelsgeleding 

  • Dhr. Mark de Greef (voorzitter)
  • Mw. Michelle Seerden (secretaris en contactpersoon, telefoon: 040-2279300, e-mail: mr@berkenschutse.nl)
  • Dhr. Maik de Bresser
  • Dhr. Wesley de Greef
  • Dhr. Paul Schaper

 

Oudergeleding 

  • Dhr. Hans van der Kroft
  • Dhr. Harry Vanenburg
  • Dhr. Marc van der Steen
  • Dhr. Mark Sanders
  • Mw. Ramona Ilco

 

Documenten

Algemene documenten

pngInformatieflyer Medezeggenschapsraad schooljaar 2023-2024 

 

pdfJaarverslag MR 2022-2023

pdfJaarverslag MR 2021-2022

 

pdfMR reglement 01-10-2023

pdfMR statuut 01-10-2023

pdfMR huishoudelijk reglement 01-10-2023

 

Agenda en vergaderdata

pdfMR vergaderdata 2024 2025

 

De notulen van de MR zijn na de vergadering op te vragen, door een mail te sturen naar mr@berkenschutse.nl.