header_vervolg_04.jpg

Ouderbijdrage

De Berkenschutse doet jaarlijks een beroep op de ouders voor een bijdrage in te maken kosten. Het gaat om activiteiten die in de regel niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed.

Dit is, bij wet geregeld, een vrijwillige ouderbijdrage. U ontvangt hiervoor in het begin van het schooljaar een factuur. De oudergeleding van de Medezeggenschapraad (MR) heeft instemming verleend voor deze ouderbijdrage. Een concreet overzicht van de ouderbijdrage voor dit schooljaar treft u aan in de bijlage.

 

Wij proberen de betreffende kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden, door zelf een substantiële bijdrage te leveren. De werkelijke kosten zijn dus hoger, dan de kosten die wij bij u in rekening brengen.

 

In de bedragen voor ouders is, op sommige onderdelen, een onderscheid gemaakt per afdeling en soms ook nog naar onderbouw en bovenbouw in een afdeling.

De kosten voor de onderdelen: vervoer en extra voorzieningen (waaronder overblijven en beschikbaar stellen lockers) zijn vanuit het principe van solidariteit voor iedereen gelijk. De overige kosten zijn dus per afdeling verschillend.

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 is als volgt:

 

 

Het bankrekeningnummer waarnaar de ouderbijdrage overgemaakt kan worden is NL07 RABO 0120 3306 60 ten name van Berkenschutse.

 

De andere kosten zijn als volgt:

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Informeer bij uw gemeente naar Stichting Leergeld.

 

Tot slot benadrukken wij het belang van deze bijzondere voorzieningen en activiteiten en hopen wij van harte dat u uw bijdrage wilt blijven geven, opdat school deze activiteiten kan blijven organiseren en uitvoeren.

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u een mailtje sturen naar de afdelingsleider. Wij verzoeken u vriendelijk om in de mail de naam van uw kind te vermelden alsmede de afdeling waarin uw kind is geplaatst.