header_vervolg_02.jpg

Ouderbijdrage

De Berkenschutse doet jaarlijks een beroep op de ouders voor een bijdrage in te maken kosten. Het gaat om activiteiten die in de regel niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed.

 

Dit is, bij wet geregeld, een vrijwillige ouderbijdrage. U ontvangt hiervoor in het begin van het schooljaar een factuur. De oudergeleding van de Medezeggenschapraad (MR) heeft instemming verleend voor deze ouderbijdrage. Een concreet overzicht van de ouderbijdrage voor dit schooljaar vindt u hieronder.

 

Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden, door zelf een substantiële bijdrage te leveren. De werkelijke kosten zijn dus hoger, dan wat wij bij u in rekening brengen.

 

In de bedragen voor ouders is, op sommige onderdelen, een onderscheid gemaakt per afdeling en soms ook nog naar onderbouw en bovenbouw in een afdeling.

De kosten voor de onderdelen: vervoer en extra voorzieningen (waaronder overblijven en beschikbaar stellen lockers) zijn vanuit het principe van solidariteit voor iedereen gelijk. De overige kosten kunnen per afdeling verschillend zijn.

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is als volgt:

 


In september ontvangt u een nota.

Het bankrekeningnummer waarnaar de ouderbijdrage overgemaakt kan worden is NL07 RABO 0120 3306 60 ten name van Berkenschutse.

Wij bieden de mogelijkheid om de ouderbijdrage in twee termijnen te betalen.

 

De andere kosten zijn als volgt:

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Informeer bij uw gemeente naar Stichting Leergeld.

 

Tot slot benadrukken wij het belang van deze bijzondere voorzieningen en activiteiten en hopen wij van harte dat u uw bijdrage wilt blijven geven, opdat school deze activiteiten kan blijven organiseren en uitvoeren.

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u een mailtje sturen naar de afdelingsleider. Wij verzoeken u vriendelijk om in de mail de naam van uw kind te vermelden alsmede de afdeling waarin uw kind is geplaatst.