header_vervolg_02.jpg

Specialisme

Gezien het specifieke karakter van het onderwijs op De Berkenschutse worden de onderwijskundige teams bijgestaan door een team van deskundigen. Naast het ondersteunen en adviseren van de leerkrachten kunnen zij ook kinderen onderzoeken en indien nodig, in overleg met de ouders, therapie verzorgen. Hieronder volgt een omschrijving van de specifieke taken van deze verschillende experts en wat zij voor de leerlingen kunnen betekenen.

 

Ondanks dat De Berkenschutse remedial teaching, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aanbiedt, is dat maar voor een beperkt aantal leerlingen beschikbaar. Het is (financieel) niet toegestaan voor ons om alle vragen voor therapie te voldoen. Het is de COPP die bepaalt of en hoe lang een leerling therapie krijgt. Indien een leerling vervolgens een screeningsonderzoek moet ondergaan voordat een interne therapie kan starten, wordt hiervoor toestemming gevraagd aan de ouders. We zijn bezig om te kijken of therapiëen ook vanuit zorggelden van ouders te financïeren zijn. Externe therapiëen (exclusief medisch gerelateerde behandelingen), zijn niet toegestaan onder schooltijd.

 

Jeugdartsen

De externe kinderen van de school worden in algemeen medische zin begeleid door jeugdartsen. Zij onderzoeken periodiek de externe leerlingen. De ouders dienen in principe bij dit onderzoek, dat op school plaatsvindt, aanwezig te zijn. Het GGD-secretariaat neemt contact op met de ouders voor het maken van een afspraak. Voor alle medische handelingen bij interne en externe leerlingen blijft de behandelend neuroloog of kinderarts verantwoordelijk.

Neurologen

Zij reiken gegevens aan waardoor de school in staat wordt gesteld zich een beeld te vormen van de epilepsie of andere hersenfunctiestoornissen, wel of niet gerelateerd aan leer- of gedragsproblemen. Ook de Klinische Neurofysiologie (de EEG-afdeling) van Kempenhaeghe kan hierbij een rol spelen. In principe heeft de school contacten met de neurologen en neuropsychologen van Kempenhaeghe. Ook wordt met vele andere artsen en diensten buiten het Epilepsiecentrum samengewerkt. Ouders hebben op het inschrijfformulier van hun kind reeds toestemming verleend om contact op te nemen met de neurologen, neuropsychologen en andere artsen. Als om kindspecifieke informatie gevraagd wordt, gebeurt dit in overleg met ouders.

Gedragsdeskundigen

De activiteiten van de gedragswetenschappers zijn sterk gekoppeld aan de visie van De Berkenschutse: het verhogen en uitdragen van expertise. De gedragswetenschappers zijn niet meer gekoppeld aan een afdeling, maar vormen een ondersteunend team. Het werkterrein van de gedragsdeskundigen (orthopedagogen/psychologen) binnen De Berkenschutse betreft vooral leerlingen die ernstig vastlopen in leren, werkhouding en/of sociaal-emotioneel functioneren. De gedragsdeskundigen krijgen vooral vragen om opheldering over inzicht in en aanpak van de school/gedragsproblemen. Achter de verborgen vragen ligt primair altijd de vraag: “waar moeten we met deze leerling aan werken?” Deze vragen komen van leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. De gedragsdeskundigen stellen zich hierin ten doel om de leer- en onderwijssituatie voor deze leerlingen te optimaliseren door het geven van adviezen over aanpassingen in doelstellingen en over het vormgeven van onderwijsinhouden, -organisatie en beleid. Tevens leveren zij een bijdrage aan de evaluatie van behandelingsresultaten en het bijstellen van het handelingsplan. Ook het begeleiden van leerlingen, bijvoorbeeld in de vorm van psycho-educatie, en het verzorgen van scholing zijn onderdelen uit het takenpakket van de gedragsdeskundigen.

Schoolmaatschappelijk werk

Het uitgangspunt van het schoolmaatschappelijk werk is het kind. Het kind als lid van het gezin, dat weer deel uit maakt van een familie, een buurt en van een school. Schoolmaatschappelijk werk kan ingeroepen worden als het kind in conflict is of dreigt te komen met zijn omgeving. Dit betekent dat de begeleiding te maken heeft met sociaal-emotionele problematiek. De begeleiding is kortdurend. Wanneer de begeleiding langer gaat duren, verwijst schoolmaatschappelijk werk naar de regionale hulpverlening. Naar leerkrachten toe heeft schoolmaatschappelijk werk een ondersteunende taak. Daarnaast functioneert deze dienst als informant/vraagbaak voor ouders en leerkrachten als het gaat over wonen, vakantie, vrije tijd, studiefinanciering, sociale wetgeving etc.

Schoolverpleegkundigen

De schoolverpleegkundigen hebben kennis van, en zijn bevoegd tot, het uitoefenen van de noodzakelijke verpleegkundige en verzorgende handelingen bij leerlingen op onze school. Daarnaast hebben zij een rol in het geven van voorlichting en instructie aan kinderen, medewerkers en eventueel ouder(s)/verzorger(s) over (verpleegkundige) verzorging. Indien van toepassing stellen de schoolverpleegkundigen aan het begin van het schooljaar een medisch handelingsplan op, dat zowel door ouders als school wordt ondertekend. Ook zal indien er voorbehouden handelingen noodzakelijk zijn, of wanneer de leerling structureel rustbehoefte heeft, contact opgenomen worden met de behandelend arts van uw kind om hier toestemming voor te vragen. De verpleegkundigen worden begeleid door een externe kinderarts (vanuit Kempenhaeghe).

Fysiotherapeuten

Kinderfysiotherapie wordt vanuit individuele hulpvraag ingeschakeld bij kinderen die een achterstand of beperking hebben bij het bewegen. De kinderfysiotherapie op De Berkenschutse richt zich vooral op de grove motoriek. De kinderfysiotherapeutische interventie wordt na verwijzing gestart met een onderzoek dat is toegespitst op de specifieke problemen van het kind. Als blijkt dat behandeling geïndiceerd is, wordt een kinderfysiotherapeutisch behandelplan opgesteld en de behandeling gestart. De behandelingen bestaan doorgaans uit oefentherapie, maar op indicatie wordt ook gebruik gemaakt van therapeutisch paardrijden en fitness programma’s. De kinderfysiotherapeut probeert de motorische ontwikkeling te betrekken in de schoolse vaardigheden van het kind en in de activiteiten van het dagelijkse leven (functionele fysiotherapie). Daarnaast heeft de kinderfysiotherapeut een adviserende taak. De Berkenschutse werkt met kinderfysiotherapeuten die in dienst zijn bij Kempenhaeghe.

Ergotherapeuten

Deze discipline houdt zich vooral bezig met het stimuleren van sensomotorische ontwikkeling en verbetering van de voorwaarden om onderwijs te kunnen volgen. De behandeling, die zowel individueel als klassikaal gegeven wordt, richt zich o.m. op een juiste zit/werkhouding in de klas, het stimuleren van de sensomotorische ontwikkeling, het oefenen van fijne motorische vaardigheden en schrijfondersteuning. Hiernaast begeleiden de ergotherapeuten de zelfredzaamheid van de leerlingen op het gebied van de activiteiten van het dagelijks leven zoals de zelfverzorging. Als hulpmiddelen of andere aanpassingen nodig zijn, adviseren en begeleiden zij hierin.

Logopedisten

De logopedist behandelt leerlingen met taal- en spraakstoornissen. Er wordt voorlichting gegeven over het opheffen, verminderen of voorkomen van ontwikkelings-, communicatie- en/of leerstoornissen op het terrein van stem, spraak, taal en gehoor. De logopedist verricht onderzoek, draagt de resultaten van onderzoek over en verricht logopedische behandelingen, die gericht zijn op de specifieke problemen van het kind. Deze liggen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, de communicatie, de stem, het gehoor en eten/drinken. De logopedist begeleidt ook leerkrachten ten behoeve van de communicatie in de klas met behulp van onder andere de Denkstimulerende Gespreksmethode en het geven van gebarencursussen. Daarnaast worden ook de materialen verzorgd voor de ondersteunende communicatie zoals foto’s en pictogrammen en het traject met betrekking tot communicatiehulpmiddelen.

Remedial teaching

De Berkenschutse biedt remedial teaching. Behoudens de bestaande activiteiten van de remedial teachers, die zijn gericht op schoolse vaardigheden, zoals technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen, worden met name binnen het VSO ook de volgende aandachtsgebieden uitgerold: sociaal emotionele competenties, studievaardigheden, motoriek etc. De taken binnen remedial teaching omvatten: het verrichten van diagnostisch onderzoek en indien nodig opstellen van een behandelingsplan, het begeleiden van individuele leerlignen en/of kleine groepjes, het begeleiden van (vak-)leerkrachten en onderwijsassistenten, het adviseren van medewerkers van de ambulante onderwijskundige dienst.

Gespecialiseerde leerkrachten

Van leerkrachten die bij De Berkenschutse werken wordt verwacht dat ze niet alleen afgestudeerd zijn aan de PABO of een andere lerarenopleiding, maar ook beschikken over het diploma Speciaal Onderwijs/Master SEN of andere relevante scholing. Aan het begin van ieder dienstverband nemen personeelsleden deel aan interne cursussen waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het fenomeen epilepsie, aanvallen, medicatie (effecten en bijverschijnselen). Regelmatig wordt de methode “School Video-Interactie Begeleiding” gebruikt voor coaching en ondersteuning van de leerkrachten. Hiervoor worden video-opnames gemaakt en besproken met de leerkracht. Hierbij spelen de interne coaches een belangrijke rol. Daarnaast worden er gedurende het schooljaar professionaliseringscarrousels georganiseerd door en voor medewerkers. Voor het begeleiden van leerkrachten wordt een zogenaamde kijkwijzer gebruikt; de 'Pedagogisch Handelen Meter'. In deze kijkwijzer worden de leerkrachten geobserveerd conform een afgesproken standaard voor pedagogisch en didactisch handelen in de klas. De teamleiders kunnen een belangrijke rol spelen in mogelijke acties naar aanleiding van deze PH meter.

Teamleiders

De Berkenschutse werkt met teamleiders. Elke afdeling is opgedeeld in kleinere, resultaatverantwoordelijke eenheden. Een teamleider stuurt zo’n team aan. Het gaat dan zowel om organisatorische aspecten, als om onderwijs inhoudelijke aspecten. De teamleider houdt gesprekken met de medewerkers over de te behalen onderwijskundige opbrengsten en stelt zo nodig, in overleg, het beleid hierin bij. Naast de teamleiders kent De Berkenschutse ook twee interne coaches, die de medewerkers kunnen coachen bij onderwijskundige problemen.