header_vervolg_04.jpg

Klachtenregelingen en anti-pestcoördinator

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding opgelost worden. Indien problemen niet naar tevredenheid worden opgelost kan men in eerste instantie een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

 

Op De Berkenschutse werken 2 vertrouwenspersonen, te weten Aysel Kaya en Bart Hexspoor. Hun taak bestaat uit het in ontvangst nemen van klachten van zowel collega's, ouders als leerlingen. Deze taak betreft uitsluitend het bemiddelen in de klacht maar niet het beoordelen/oplossen daarvan. Advies is wel mogelijk mits de aanklager daarom vraagt. De vertrouwenspersoon is dus geen partij tussen de aanklager en aangeklaagde. De klachten hebben alleen betrekking op de schoolveiligheid en het bewaken van de sfeer op school. Te denken aan discriminatie, intimidatie, agressie, geweld en (homo)seksuele intimidatie, etc. De vertrouwenspersonen kennen een geheimhoudingsplicht. Klachten worden – indien van toepassing – in eerste instantie besproken met de groepsleerkracht/groepsmentor.

 

Op De Berkenschutse is ook een anti-pest coördinator aanwezig. Leerlingen en ouders kunnen problemen over (vermeend) pestgedrag melden bij deze anti-pest coördinator, te weten Lisanne Zandvliet (schoolmaatschappelijk werk).

 

Klachten die naar de mening van collega's, ouders en leerling, ondanks de inschakeling van de vertrouwenspersoon, niet naar behoren zijn opgelost, kunnen worden onderworpen aan het objectieve onderzoek van de klachtencommissie, waarbij de school is aangesloten. Op school is een klachtenregeling aanwezig. Deze is op te vragen bij het directiesecretariaat. De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

 

U dient uw klacht in door een door u ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van de volgende commissie.

 

Stichting GCBO

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070-3861697

 

Meer informatie over deze procedure en eerdere uitspraken van de klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder 'klachten'. Ook bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur. Telefonisch te bereiken onder nummer: 070-3861697.

 

Zie voor de klachtenregeling en een algemene toelichting onderstaande documenten:

Een algemene toelichting

Klachtenregeling